Berättelsen om Myyntiturva

År 2009 hade Vuokraturva en viktig placerarkund, som på en gång ville sälja över hundra små bostäder som han ägde i Helsingforstrakten. Det var frågan om endast ettor och tvåor, på vilka det rådde stor efterfrågan på marknaden, och det bedömdes att det är lätt att utföra uppdraget. Vuokraturva konkurrensutsatte fastighetsförmedlarna i syfte att få ett gott anbud på förmedlingsarvodet åt kunden.

Fastän handeln med små bostäder löpte som smort och bostäderna ofta såldes redan före premiärvisningen och till och med till högre pris än det begärda, innehåll de anbud på förmedlingsarvoden som kom in inte större rabatter än 10-15 procent på listpriserna. Kunden skulle med andra ord ha varit tvungen att i snitt betala ett förmedlingsarvode på ca tiotusen för varje bostad. 

Vuokraturva ansåg att det här var helt oskäligt och beslutade till slut i frustration över situationen, som påminde om en kartell, att sälja bostäderna själv till ett fast förmedlingsarvode 1500 euro + moms per bostad. Bostäderna gick snabbt åt, priserna var goda, kunden var nöjd och Vuokraturva fick också på den här arvodesnivån ett riktigt bra täckningsbidrag för arbetet. Ordföranden för Vuokraturvas styrelse Timo Metsola berättade om saken i offentligheten som ett varnande och målande exempel på hur långt förmedlingsarvodena för små bostäder hade fjärmat sig från den faktiska arbetsmängden. Det följde nog rubriker, men ingenting ändrades.

Bostadsförsäljningen skulle vara ett projekt av engångsnatur, men sedan började andra Vuokraturva-kunder, som hade en bostad som de önskade sälja, ta kontakt. Därför inleddes på Vuokraturva ett pilotförsök i liten skala, där Vuokraturva sålde också sina privatkunders bostäder. Så här fortsatta man tills pilottiden på två år tog slut, och hösten 2011 var det dags att göra ett sammandrag av resultaten av pilotförsöket.

Iakttagelsen var den att man med ett skäligt förmedlingsarvode till allas förvåning hade uppnått en täckningsbidrag på ca 25 procent. Observationen var häpnadsväckande, och Vuokraturva förde åter ut den i offentligheten och framförde att om Vuokraturva som en aktör som är specialiserad på hyresförmedling som ett sidoprojekt kan fungera så här lönsamt med så här låga arvoden, hur är det möjligt att de som är specialiserade på försäljningsförmedling kantänka inte kan göra det samma? Man diskuterade om saken i radio och i tidningsspalterna. Men de övriga fastighetsmäklarna teg och sade inte ett ord om ämnet. Man försökte helt enkelt tiga ihjäl hela saken inom mäklarkretsarna. 

Våren 2012 stod ledningen för Vuokraturva vid ett vägskäl. Det fanns två alternativ. Antingen måste man acceptera att förmedlingsarvodena är höga och förblir höga i Finland, eller så måste man sträva till att bryta prisnivån med aktiv egen verksamhet, dvs. i praktiken grunda en konkurrent att tas på allvar för att utmana den traditionella höga arvodesnivån. Efter några veckors begrundande stannade man för det senare alternativet, och så fick Myyntiturva sin början.

2020-talets Myyntiturva är en föregångare i elektronisk bostadshandel. Tack vare ett nästan helt papperslöst kontor är Myyntiturva effektivare, miljövänligare och mer ansvarskännande, dock utan att glömma en god kundservice ansikte mot ansikte.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »